A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Przetwarzanie obrazu w programie Matlab

Przetwarzanie obrazu w programie MatlabSPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie

1.1. Cel i zakres pracy

2. MATLAB jako środowisko do przetwarzania obrazów

2.1. Podstawowe elementy MATLAB a

2.1.1. Katalogi pakietu MATLAB

2.1.2. Zmienne i wyrażenia

2.1.3. Formaty liczb

2.1.4. Zmienne w przestrzeni roboczej

2.1.5. Znaki i nazwy specjalne

2.1.6. Podstawowe funkcje arytmetyczne i trygonometryczne

2.1.7. Liczby zespolone

2.1.8. Zapis sekwencji poleceń

2.1.9. Systematyka typów w MATLAB ie

2.1.10. Operator generowania i weryfikacji wektorów ORAZ tablic

2.1.11. Macierze pełne

2.1.12. Tablice wielowymiarowe

2.1.13. Operatory

2.1.14. Instrukcje

2.1.15. M pliki

2.2. Podstawowe elementy IMAGE PROCESSING

2.2.1. Wyświetlanie obrazu

2.2.2. Zapis/odczyt obrazów

2.2.3. Operacje wykonywane na obrazie

2.2.4. Filtracja

2.2.5. Transformaty

2.2.6. Wykonywanie operacji na obrazie binarnym

2.2.7. Konwersje formatów

2.2.8. Programy demonstracyjne

2.3. Obrazy dostępne w pakiecie IMAGE PROCESSING

3. Akwizycja obrazów

3.1. Przetworniki obrazów analogowych w cyfrowe

3.1.1. Przetwornik CCD

3.1.2. Kamera cyfrowa

3.1.3. Skaner

3.1.4. Cyfrowy aparat fotograficzny

3.2. Przetwarzanie obrazów analogowych w cyfrowe

3.2.1. Podstawowe parametry akwizycji

3.2.2. Ograniczenia akwizycji

4. Obraz w MATLABie

4.1. Cyfrowa reprezentacja obrazu w MATLAB ie

4.1.1. Rodzaje obrazów

4.1.2. Parametry obrazów cyfrowych

4.1.3. Odczyt obrazu

4.1.4. Formaty zapisU obrazu

4.2. Reprezentacja barw w MATLAB ie

4.2.1. Palety barw w MATLAB ie

4.2.2. Konwersje palet barw w MATLAB ie

5. Dyskretna struktura obrazów cyfrowych

5.1. Podstawy dyskretyzacji obrazu

5.1.1. Kwantyzacja obrazu

5.1.2. Interpolacja obrazu

5.2. Dyskretyzacja przestrzenna obrazu

5.2.1. Obraz jako dyskretna funkcja dwuwymiarowa

5.2.2. Skutki zmian rozdzielczości przestrzennej obrazu

5.3. Dyskretyzacja barwna obrazu

5.3.1. Skutki zmian rozdzielczości poziomów szarości lub barw

5.3.2. Interpolacja barw w obrazie

6. Przekształcenia punktowe obrazu

6.1. Podstawowe przekształcenia obrazu

6.1.1. Normalizacja obrazu

6.1.2. Wyrównywanie histogramu

6.2. Przekształcenia arytmetyczne obrazu

6.2.1. Liniowe przekształcenia obrazu

6.2.2. Nieliniowe przekształcenia obrazu

6.2.3. Złożone przekształcenia obrazu

6.3. Przekształcenia geometryczne obrazu

6.3.1. Przesunięcie obrazu

6.3.2. Skalowanie obrazu

6.3.3. Obrót obrazu

6.3.4. Odbicie symetryczne obrazu

6.3.5. Zniekształcenia obrazu

7. REGIONALNE PRZETWARZANIE OBRAZU

7.1. Przekształcenia fragmentu obrazu

7.1.1. Maskowanie fragmentu obrazu

7.1.2. Kopiowanie i wycięcie fragmentu obrazu

7.1.3. Wygładzania i interpolacja fragmentu obrazu

7.1.4. Filtracja fragmentu obrazu

7.2. Operacje blokowe

7.2.1. Normalizacja fragmentu obrazu

7.2.2. Dekompozycja obrazu

8. BINARYZACJA OBRAZU

8.1. Rodzaje binaryzacji brazu

8.1.1.Binaryzacja z dolnym progiem

8.1.2. Binaryzacja z górnym progiem

8.1.3. Binaryzacja z dwoma progami

8.1.4. Binaryzacja z histerezą

8.1.5. Binaryzacja wielokryterialna

8.2. Parametry obrazów binarnych

8.2.1. Wyznaczanie pola obiektu

8.2.2. Wyznaczanie liczby Eulera

8.2.3. Nadawanie etykiety obiektom

8.2.4. Wydzielenie linii obwodu obiektu

8.2.5. Selekcja obiektów

8.2.6. Zalewanie otworów w obiektach

8.2.7. Projekcja obrazu na prostą

9. Operacje algebraiczne na dwóch obrazach

9.1. Operacje arytmetyczne

9.1.1. Dodawanie i odejmowanie dwóch obrazów

9.1.2. Mnożenie i dzielenie obrazów

9.1.3. Mieszanie dwóch obrazów

9.1.4. Nakładanie dwóch obrazów na siebie

9.1.5. Szukanie minimum lub maksimum z dwóch obrazów

9.2. Operacje logiczne

9.2.1. Operacja logiczna NOT

9.2.2. Iloczyn logiczny AND

9.2.3. Suma logiczna OR

9.2.4. Suma rozłączna XOR

9.2.5. Różnica logiczna SUB

10. Przekształcenia morfologiczne obrazu

10.1. Wprowadzenie do przekształceń morfologicznych

10.1.1. Szablon strukturalny

10.1.2. Algorytm przekształceń morfologicznych

10.2. Klasyczne przekształcenia morfologiczne

10.2.1. Erozja

10.2.2. Dylatacja

10.2.3. Otwarcie i zamknięcie

10.2.4. Pogrubianie i ścienianie obiektów

10.2.5. Szkieletyzacja

10.3. Inne przekształcenia morfologiczne

10.3.1. Zalewanie otworów w obiekcie

10.3.2. Wyznaczanie centroidów

10.3.3. Inne przykłady zastosowania funkcji bwmorph

10.3.4. Operacja LUT

10.4. Alfabet Golaya

11. Filtracja obrazu

11.1. Idea cyfrowej filtracji obrazu

11.1.1. Konwolucja analogowa

11.1.2. Konwolucja dyskretna

11.2. Filtry liniowe

11.2.1. Filtry uśredniające

11.2.2. Filtry wykrywające krawędzie

11.2.3. Filtry wykrywające narożniki

11.3. Filtry nieliniowe

11.3.1. Filtry medianowe

11.3.2. Filtry ekstremalne

11.3.3. Filtry adaptacyjne

11.4. Standardowe filtry w matlab

12. wybrane Transformaty obrazów

12.1. Transformacja Fouriera obrazów cyfrowych

12.1.1. Dyskretna transformata Fouriera

12.1.2. Transformata cosinusowa

12.2. Obrazy cyfrowe oraz ich Fourierowskie F obrazy

12.2.1. Wyznaczanie transformaty Fouriera obrazu

12.2.2. WyznAczanie odwrotnej transformaty Fouriera obrazu

12.2.3. Wyznaczanie transformaty cosinusowej obrazu

12.3. Filtracja obrazu w dziedzinie częstotliwości

12.3.1. Filtracja splotowa

12.3.2. F obrazy wybranych filtrów splotowych

12.3.3. Odpowiedź impulsowa filtru

13. Inne funkcje MATLABa

13.1. Tworzenie filmów

13.2. 13.2. Nakładanie tekstur na obiekty

13.3. Wykorzytanie GUI w przetwarzaniu obrazu