A A A Robert Koprowski - Kanał RSS

Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy

Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotometrycznym do badania wad postawy

Książka dotyczy trójwymiarowego pozycjonowania ciała oraz wykorzstywania w tym celu metod przetwarzania obrazów. Dostępna jest w wydawnictwie AGH

Niniejsza książka jest przeznaczona dla osób interesujących się zagadnieniami pozycjonowania ciała. Poruszana tematyka dotyczy zarówno aspektów medycznych, jak i fotogrametrycznych oraz informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania obrazów. Interdyscyplinarny charakter pozwala uzyskać szersze spojrzenie na całokształt trójwymiarowego pozycjonowania ciała ze szczególnym uwzględnieniem pełnej automatyki pomiaru.

Na rynku jest kilka bardzo dobrych pozycji książkowych poruszających podobne zagadnienia, jednak tylko wybrane traktują problem pozycjonowania ciała w trójwymiarze jako zagadnienie interdyscyplinarne, w którego wypadku niezbędna jest ścisła współpraca lekarza z fotogrametrą i informatykiem.

Szczególnie brakuje opracowań poświęconych fotogrametrycznym metodom pomiaru ciała, a przecież metody fotogrametryczne mogą zapewnić wyniki wiarygodne i obiektywne (bo pozyskane w sposób zdalny, nie mający wpływu na mierzony obiekt), o odpowiedniej dokładności, a przy obecnym stanie techniki - w odpowiednio krótkim czasie.

W monografii zawarto opis badań zmierzających do optymalizacji fotogrametrycznego systemu służącego do bezkontaktowego pomiaru ciała ludzkiego. Celem zaprezentowanych tu prac było opracowanie założeń teoretycznych, algorytmów i stworzenie na ich podstawie oprogramowania służącego do automatycznej detekcji, pomiaru i identyfikacji punktów pomiarowych fotogrametrycznego systemu, a także sprawdzenie dokładności automatycznego pomiaru oraz weryfikacja opracowanych metod w warunkach działającego systemu w gabinecie lekarskim.

ISBN: 978-83-7464-095-4

124 stron

oprawa: twarda

Rok wydania: 2007

Link do strony dotyczacej fotogrmetrii